Превентивен ефект од диететскиот внес на различни нутриенти на развојот на цервикални преканцерози и канцер и улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиом

Организација

Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

Здружение на приватни матични гинеколози

 

Дневен ред

Обраќање на Претседателот на Македонското здружение за цервикалнапатологија и колпоскопија – Проф. Д-р Горан Димитров

Проф. Д-р Горан Димитров – “Превентивен ефект од диететскиот внес на различни нутиенти на развојот на цервикални преканцерози и канцер”

Комерцијално предавање Евофарма

Д-р Мед. Сци. Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог-акушер – “Улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиом”

Комерцијално предавање Евофарма

Дискусија и заклучок

КМЕдукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКРСМ.

ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ (по азбучен ред)

АГНЕСА_КАРАКОЛЕВА-ДАВИДОВИЌ
АЛЕКСАНДАР_МАТЕСКИ
АЛЕКСАНДРА_АНДОНОВСКА
АЛЕКСАНДРА_ЕКЛЕР
АЛЕКСАНДРА_ЈАНУШЕВСКА
АНА_ДАНЕВА-МАРКОВА
АНА_КОЦЕВСКА
АНДРИЈАНА_ШТЕРЈОВСКА-АЛЕКСОВСКА
АНИФЕ_РЕЏХЕПИ-СЕЈФУЛЛАИ
АНТОНЕЛА_МАНАСИЕВСКА-БОГОЕВСКА
АРГЕТИМ_ФИДА
АТАНАСОВСКИ_ЉУПЧО
АФРДИТА_БАЛЛАЖИ-ЗЕНДЕЛИ
АШИМ_ИМЕРОСКИ
БАЈАЛСКИ_ЕМИЛ
БИЛЈАНА_ТАЛЕВСКА-ТРАЈАНОВИЌ
БЛАГОЈ_ЛАЗАРОВ
БОЈАН_МИТАНОСКИ
БОРИС_КАПУШЕВСКИ
БОРИСЛАВА_СПИРОСКА
ВАЛБОНА_ЃОНБАЛАЈ-РУСТЕМИ
ВАЛЕНТИНА_АТАНАСОВА-РАМБАБОВА
ВАЛЕНТИНА_ДАВИДОВСКА
ВАЛЕНТИНА_ТОФИЛОСКА
ВАНЧЕ_КАКАСЕВСКИ
ВАНЧЕ_КАКАШЕВСКИ
ВАНЧО_ОРГАНЏИСКИ
ВАНЧО_СТОЈАНОВ
ВАСО_КОРУНОСКИ
ВЕЛИМИР_КУЗМАНОВСКИ
ВЕНЦИСЛАВ_БОЖИНОСКИ
ВЕРИЦА_ОРГАНЏИСКА
ВЕРОНИКА_КОКОРОМАНОВСКА
ВЕСНА_СЕРАФИМОСКА
ВИОЛЕТА_НАСУФИ-РАШИДИ
ВЈОЛЛЦА_МБИАРРА
ВЛАДИМИР_КИЖЕСКИ
ВЛАДКО_ГЈОРГИЕВСКИ
ВЛАДО_ЈОВАНОВ
ГОРАН_ДИМИТРОВ
ЃОРЃИ_СТАМБОЛИЕВ
ГОРДАНА_КИПРОСКА
ГОРДАНА_ПАВЛЕСКА-ШАЛИЕВСКА
ГОРДАНА_ЦАНЕСКИ
ГОЦЕ_АЛЕКСОВСКИ
ГОЦЕ_ОРОПАН
ЃУЉХАНА_ПУПЕ-ХОЏА
ЃУЉХАНА_ПУПЕ-ХОЏА
ДАНИЕЛА_ГЕОРГИЕВА
ДЕНИСА_СУЛЕЈМАНИ
ДИАНА_ПАЛЛОШИ-КАДРИУ
ДИМИТАР_ГЕТОВ
ДРАГЕ_ДАБЕСКИ
ДУШКО_ФИЛИПОВСКИ
ЕЛЕНА_ЏИКОВА
ЕЛИЗАБЕТА_МАТЕВСКА-АТАНАСОВСКА
ЕЛИЗАБЕТА_МИЛАНОВА-СТАНКОВИЌ
ЕЛИЗАБЕТА_НИКОДИНОВА
ЕЛМА_АБДУЛА-ХАСАНАГОВСКИ
ЕМИЛ_ДАНКОВ
ЕМИЛИЈА_ЈАШОВИЌ-СИВЕСКА
ЕМИЛИЈА_САВИЌЕВИЌ-ИСЈАНОВСКА
ЕМИЛИЈА_ТРАЈКОВСКА
ЖАКЛИНА_Ч.НОВАКОВСКА
ЗАХАРИЈА_ПАРТАЛОСКА-ШИПИНКАРОВСКА
ЗЛАТКО_АЛЕКСОВСКИ
ЗЛАТКО_АТАНАСОВСКИ
ЗОРАН_НОФИТОСКИ
ИВА_ПОПОВА
ИВАНА_ГАЛАЧЕВ
ИВАНА_НАКОВ
ИГОР_АЛУЛОСКИ
ИРЕНА_ГОШЕВА
ИРЕНА_РИСТЕСКА-МИТАНОВСКА
ИРЕНА_ТОДОРОВСКА
ИРЕНА_ШУПЛИНОВСКА-ЈОРДАНОВСКА
ЈАДРАНКА_ГЕОРГИЕВСКА
ЈАСМИНА_ДИМИТРОВСКА
ЈАСНА_МИТРЕСКА
ЈУЛИЈА_ЈОНОСКА
ЈУЛИЈАНА_КОЧОСКА
ЈУЛИЈАНА_ЏАМБАЗОВА-ТАШКОВА
КАТЕРИНА_ПОПОСКА
КЛЕМЕНТИНА_КУЗЕСКА
КОРНЕЛИЈА_ТРАЈКОВА
КРИСТИНА_БЛАЖЕВА
КРИСТИНА_ПАРТАЛОСКА
КРИСТИНКА_ПАЈАКОВСКА
ЛИЛИ_НАСТЕВСКА
ЛИЛЈАНА_ТРИЧКОВСКА
ЛОЛИТА_ГРКОВСКА
ЛОРА_СУГАРЕВА
ЉУПЧЕ_РИСТЕСКИ
МАЈА_ЦВЕТАНОВСКА-ТРАЈКОСКА
МАРИЈА_КАРАПАНЧЕВА
МАРИЈА_КОЦЕВА
МАРИЈА_ХАЏИ-ЛЕГА
МАРИЈАНА_МАТЕСКА
МАРИНА_НАКОВА
МЕРИТА_ЛЕШКО
МИЛЕ_ПАЧЕМСКИ
МИМОЗА_КАПЕТАНОСКА
МИТКО_ПОП-КОЧЕВ
НАГИП_РУФАТИ
НАДИЦА_КЕКИЌ
НИКОЛА_ЃУЗЕЛОВ
НУРИЈЕ_АЛИЈИ
ОЛГИЦА_СОТИРОВСКА
ПАВЛИНА_КОРУНОСКА
РАДИЦА_БОЈЧЕВА
РАДМИЛА_ЗАФИРОВСКА
РИНА_ЛАТИФИ
РИСТО_КОЦЕВСКИ
РОМИР_КАДРИУ
РУЖДИ_ЗУЛБЕАРИ
САНДРА_ПЕТКОВСКА
СЛАВКО_ПЕЈОВСКИ
СНЕЖАНА_АДАМОСКА-КЛИСАРОСКА
СНЕЖАНА_МИЛЕНКОВА
СНЕЗАНА_ОРГАНЏИСКА-МАЈСТОРОВА
СОЊА_ЦВЕТАНОВСКА-АПОСТОЛСКА
СОФИЈА_ТРАЈКОВИЌ
СРЃАН_ЃОРЃЕВИЌ
СТОЈАН_ОРГАНЏИСКИ
СУЗАНА_ВИТАНОВА
СУЗАНА_КОСТОВСКА
СУЗАНА_ОГНЕНОВСКА
СУЗАНА_СЛИШКОВИЌ
СУЗАНА_СМИЛКОВА
ТАСЕ_ЦВЕТАНОВСКИ
ФИЛИП_ИСЈАНОВСКИ
ХРИСТИЈАН_ТРПЧЕВСКИ
ХРИСТИНА_ПУЦАКОСКА-ДОЛЕШАЛ
ШПРЕСА_ИДРИЗИ-ИБРАИМИ