Синдром на полицистични јајници- дијагноза и современ третман

Организација

Македонско здружение за ендометриоза – МЗЕ

Дневен ред

Известувања од претседателот на МЗЕ – Проф. д-р Јадранка Георгиевска

Доц. д-р Игор Алуловски, ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје – „Ендометриоза која имитира напреднат стадиум на оваријален карцином кај млада пациентка позитивна на SARS-Cov 2 – приказ на случај“

Проф. д-р Џуро Макут, Клиника за ендокринологија, дијабет и болести на метаболизмот, Универзитетски клинички центар на Србија – „Синдром на полицистични јајници – предизвик во метаболичката терапија“

Доц. д-р Јадранка Георгиевска, ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје – „Полицистичен оваријален синдром, дијагноза и современа терапија“

Прим. Д-р Игор Пљеса, Болница за гинекологија и акушерство, Клинички болнички центар Др Драгиша Мишович-Белград – „Пелвична болка – решението може да биде во наши раце“

КМЕдукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКРСМ.

ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ (по забучен ред)