10.11.2021 – Нови аспекти во третманот на горнореспираторните инфекции

Oрганизација: Здружение на педијатри на Република С.Македонија во соработка со NOBEL ILAC

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Online предавањето e одржano на  10.11.2021

Поканети предавачи

ASPAZIJA SOFIJANOVA CERTIFICATE

JANE NETKOVSKI CERTIFICATE

GORICA POPOVA CERTIFICATE

Слушатели

ADMIR IZERI CERTIFICATE

ADRIJANA STAVRESKA CERTIFICATE

AGRON PAJAZITI CERTIFICATE

ALBINA BEKTASHI-QERIMI CERTIFICATE

ALEKSANDAR JANEVSKI CERTIFICATE

ALEKSANDRA ALEKSOSKA-GJUZELOVA CERTIFICATE

ALEKSANDRA KACARSKA CERTIFICATE

ALEKSANDRA MIHAJLOVSKA CERTIFICATE

ANA BUREVA CERTIFICATE

ANASTASIJA IVANOVA CERTIFICATE

ANDRIJANA CHIPUROVSKA CERTIFICATE

ANETA KALANOSKA CERTIFICATE

ANETA SARAFILOSKA-SAVESKA CERTIFICATE

ANGEL TASEVSKI CERTIFICATE

ANIF KURTISHI CERTIFICATE

ANITA DIMOSKA CERTIFICATE

ANTONI HRISTOVSKI CERTIFICATE

ARBENA SELMANI CERTIFICATE

ARIF MEMEDI CERTIFICATE

ARITA FAZLIU CERTIFICATE

AZRA GICICH CERTIFICATE

AНГЕЛИНА ТУЏАРОВА CERTIFICATE

AНЕТА ДЕМЕРЏИЕВА CERTIFICATE

AНИ ВИДОЕВСКА CERTIFICATE

AРЈЕТА РАУФИ CERTIFICATE

BARIJE RAMIZI CERTIFICATE

BEKIM LJUSHI CERTIFICATE

BEQIR ADEMI CERTIFICATE

BILJANA HRISTOVSKA CERTIFICATE

BILJANA IVANOVA-DIMCEVA CERTIFICATE

BILJANA KAKARASKOSKA-BOCESKA CERTIFICATE

BILJANA NIKOLOVSKA CERTIFICATE

BILJANA PETRUSHEVSKA CERTIFICATE

BILJANA STIJANOSKA CERTIFICATE

BLAGICA ILIESKA CERTIFICATE

BLAGICA MANCEVA CERTIFICATE

BLAGORODNA LEKOVSKA CERTIFICATE

BLERTA MEHMETI CERTIFICATE

BUJAR ABDIU CERTIFICATE

DANICA CVETKOVIC CERTIFICATE

DANIELA MARKOVSKA CERTIFICATE

DANILO NONKULOVSKI CERTIFICATE

DESPINA TRAJANOVA CERTIFICATE

DIELLZA BRAIMI-RUSHID CERTIFICATE

DONCHO DERVISHOV CERTIFICATE

DONJETA BERISHA CERTIFICATE

DR. SNEZANA ZENGOVSKA-TASEVSKA CERTIFICATE

DR.ŽARKO ALEKSOVSKI CERTIFICATE

DRAGANA MINOVSKA-RUNTEVA CERTIFICATE

DRITON AMZAI CERTIFICATE

ELENA JOVANOVA CERTIFICATE

ELI STOJANOVA CERTIFICATE

ELICA MILCHESKA CERTIFICATE

ELIZABETA SAPKAR-MARIN CERTIFICATE

ELJASA ALIJA CERTIFICATE

EMILIJA AVRAMOVSKA CERTIFICATE

EMILIJA SERAFIMOVA CERTIFICATE

FADIL MALIQI CERTIFICATE

FANI VOLCHEVSKA-JOSHEVA CERTIFICATE

FATIME DAUTI CERTIFICATE

FATLUME NUREDINI CERTIFICATE

FILIP DUMA CERTIFICATE

FLORINA HODZA CERTIFICATE

FLUTURIJE FEJZA CERTIFICATE

GEORGI EFTIMOVSKI CERTIFICATE

GJORGJI FILEV CERTIFICATE

GORAN KITANOVSKI CERTIFICATE

GORDANA GLIGOROVSKA CERTIFICATE

GORDANA POP-NIKOLOVA CERTIFICATE

HARBIN SALIU CERTIFICATE

HASIBE BELJA CERTIFICATE

IGOR MLADENOVSKI CERTIFICATE

INDIRA XHELADINI CERTIFICATE

IVAN JOSIFOV CERTIFICATE

JANA TODOROVSKA CERTIFICATE

JANE MARKOV CERTIFICATE

JASMINA VOLCHEVSKA CERTIFICATE

JOVANA TRPKOVSKA CERTIFICATE

JUSUF BILALI CERTIFICATE

KAROLINA RISTOVA CERTIFICATE

KATERINA IVANOVSKA CERTIFICATE

KATERINA OBOCKI CERTIFICATE

KRISTINA ALEKSIKJ CERTIFICATE

LEANDRA KADRIU CERTIFICATE

LEJLA SULEJMAN CERTIFICATE

LILJANA HRISTOSKA CERTIFICATE

LILJANA SPASEVSKA CERTIFICATE

LINDIANA ISLAMI-BEBA CERTIFICATE

LIRIJE SHABANI CERTIFICATE

LIRIM ASANI CERTIFICATE

LJELJA MUAREMOSKA-KANZOSKA CERTIFICATE

LJUBICA BOZINOVSKA-MITROVSKA CERTIFICATE

LJUPKA NIKOLOVSKA CERTIFICATE

LJUPKA URUMOVA-PROLE CERTIFICATE

LUMTURIJE RUSHITI-SHABANI CERTIFICATE

MAGDALENA GECHESKA CERTIFICATE

MAGDALENA JOVCHEVSKA-PETKOSKA CERTIFICATE

MAJA MANASIJEVIKJ CERTIFICATE

MARIJA ATOVA CERTIFICATE

MARIJA DOKOSKA CERTIFICATE

MARIJA PROKOPENKO-TRENESKI CERTIFICATE

MARIJA STOJANOVA-JORDANOV CERTIFICATE

MARIJANA GECHESKA CERTIFICATE

MARIJANA KOSTURANOVA CERTIFICATE

MARINA MILEVSKA CERTIFICATE

MARINA TODOROVSKA CERTIFICATE

MARINA VELICHKOVA-ANGELOVA CERTIFICATE

MARTIN KOLEV CERTIFICATE

MERI KALAJDZIEVA-ZIP CERTIFICATE

MILENA KACARSKA CERTIFICATE

MIRA ATANASOVA CERTIFICATE

MIRLINDA KADRIU CERTIFICATE

MИЛЕНА ЦВЕТКОВСКИ CERTIFICATE

NADA PLUSHKOSKA CERTIFICATE

NADICA RISTOSKA-BOJKOVSKA CERTIFICATE

NAIM ISLAMI CERTIFICATE

NATASHA ALULOSKA CERTIFICATE

NATASHA BIKOVSKA CERTIFICATE

NATASHA RISTESKA CERTIFICATE

NERMINE KAMBEROVA CERTIFICATE

NESRINE RAMADANI CERTIFICATE

NIKICA ATANASOVA CERTIFICATE

NIKOLCHE MARKOSKI CERTIFICATE

NIKOLICA CEKIC CERTIFICATE

NIKOLINA LAZAROVA-KOLEV CERTIFICATE

NORA VELA-THACI CERTIFICATE

OGNEN PETROVSKI CERTIFICATE

OLGA SMILEVSKA-SPASOVA CERTIFICATE

OLGICA ATANASOVA CERTIFICATE

OLGICA STEFANOVSKA CERTIFICATE

OLIVER TRAJCEV CERTIFICATE

OLIVERA SRBINOVSKA CERTIFICATE

ORDANKA JOVANOVSKA CERTIFICATE

PECO NASTOSKI CERTIFICATE

PETRANKA ANDONOVA CERTIFICATE

RADICA APOSTOLOSKA-MLADENOVSKA CERTIFICATE

RADMILA ARAPINOSKA-JOVANOVSKA CERTIFICATE

REMZIJE LJUSHI CERTIFICATE

RENATA TRAJKOVA CERTIFICATE

RIHAN ISMAILI-ISENI CERTIFICATE

ROZA KOVILOSKA CERTIFICATE

RUFIJE ZIBERI CERTIFICATE

SANJA CVETKOVSKA CERTIFICATE

SANJA NIKOLOVA CERTIFICATE

SHPEJTIM REXHEPI CERTIFICATE

SIMONIDA SPASEVSKA CERTIFICATE

SLAVICA KITANOSKA CERTIFICATE

SLOBODAN POCKOV CERTIFICATE

SNEZANA ZLATESKA CERTIFICATE

SONJA STAMENKOVSKA CERTIFICATE

SONJA BOJADZIEVA CERTIFICATE

SPOMENKA TRIMČESKA CERTIFICATE

STANKA TANCHEVA CERTIFICATE

SUAD NESIMI CERTIFICATE

SUZAN ISMAILOVA CERTIFICATE

SUZANA GUDEVA CERTIFICATE

SVETLANA SMUGRESKA CERTIFICATE

TANJA IGNATOVSKA CERTIFICATE

TANJA JOVANOVA CERTIFICATE

TATJANA CUCULOVSKA CERTIFICATE

TATJANA SAMARAKOVA CERTIFICATE

TATJANA STOSIC CERTIFICATE

TEODORA JAKIMOVSKA CERTIFICATE

TEODORA SPASOVSKA CERTIFICATE

TEUTA EMINI CERTIFICATE

TRAJANKA ILIEVSKA CERTIFICATE

URIM IBRAIMI CERTIFICATE

VAJA BRANKOVIC-ANDREEVSKA CERTIFICATE

VALENTINA BOGOEVSKA-DIMITRIEVSKA CERTIFICATE

VALENTINA DOKOSKA CERTIFICATE

VALENTINA STEVIC CERTIFICATE

VERICA KOSTOVSKA CERTIFICATE

VESELINKA MITROVSKA-JOSIFOVA CERTIFICATE

VESNA JOVANOVSKA CERTIFICATE

VESNA MIRKOVIK-STOJNOVSKA CERTIFICATE

VESNA PETRESKA-DUKOVSKA CERTIFICATE

VIKTORIJA JANEVSKA CERTIFICATE

VIOLETA GOLABOSKA-CAVKOSKA CERTIFICATE

VLADIMIR RADEVSKI CERTIFICATE

VLORA SULEJMANI CERTIFICATE

XHEMILE SHAQIRI-LUMA CERTIFICATE

ZARIJE XHAFERI CERTIFICATE

ZORICA DAFKOV CERTIFICATE

ZORICA JAKOV CERTIFICATE

АВДИ МУРТЕЗАНИ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДАР АНАНИЈЕВ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА ЃОРШОВСКА CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВСКА-ДАВИТКОВ CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА CERTIFICATE

АЛЕКСАНДРА СТОЈЧЕВСКА CERTIFICATE

АНА ВЕСОВА CERTIFICATE

АНА КАФТАНЏИЕВА CERTIFICATE

АНАСТАЗИЈА ГАВРИЛОВА-ВАСИЌ CERTIFICATE

АНГЕЛ МАРКОВСКИ CERTIFICATE

АНГЕЛА ДИМИТРИЕВСКА CERTIFICATE

АНГЕЛА ТРПОСКА-ПОПОСКА CERTIFICATE

АНГЕЛЧО АНДОНОВСКИ CERTIFICATE

АНДРИЈАНА ШУМАНОВСКА CERTIFICATE

АРДИАН ПРЕШОВА CERTIFICATE

АРТА МАРОВЦИ CERTIFICATE

АСЕН ШАЈН CERTIFICATE

АТАНАСКО МИХАИЛОВ CERTIFICATE

БЕТИ МИХАЈЛОВИЌ-ДИМОВСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА НИКОЛОВСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА CERTIFICATE

БИЛЈАНА ЧОНЕСКА-ЈОВАНОВА CERTIFICATE

БИСЕРА ПАНДОВСКА CERTIFICATE

БЛАГОРОДНА БОЈАЏИЕВА CERTIFICATE

БОБАН БОГАТИНОВСКИ CERTIFICATE

БОЈАН РИСТЕСКИ CERTIFICATE

БОЈАНА МИЦКОСКА CERTIFICATE

БОРИСЛАВ ГОГУШЕВСКИ CERTIFICATE

ВАЛЕНТИНА ТОТИЌ CERTIFICATE

ВАЛЕНТИНА ЦВЕЈОСКА-ЧОЛАКОВСКА CERTIFICATE

ВАНКОВЕР МАНЧЕВ CERTIFICATE

ВЕРИЦА КАКАРАСКОСКА-ПЕТРЕСКА CERTIFICATE

ВЕРОНИКА МИТРЕВСКА- CERTIFICATE

ВЕСНА ДИЧОСКА-ТРПЕСКА CERTIFICATE

ВЕСНА ЕФРЕМОВА-СТЕФАНОСКА CERTIFICATE

ВЕСНА МИЦЕВСКА CERTIFICATE

ВЕСНА СТЕФАНОВСКА CERTIFICATE

ВЕСНА ФИДАНОСКА-ЈОВИЧИЌ CERTIFICATE

ВЕСНА ЏАМБАЗОВСКА CERTIFICATE

ВИКТОРИЈА САРАФИМОВА-КОЦЕВА CERTIFICATE

ВИОЛЕТА ГОШИЌ CERTIFICATE

ВИШНА ГАЦОВА CERTIFICATE

ВЛАТКО МИТАШЕВ CERTIFICATE

ГАБРИЕЛА МАСЕВСКА CERTIFICATE

ГАБРИЕЛА ТАВЧИОСКА CERTIFICATE

ГОЈКО РАТКУШИНОСКИ CERTIFICATE

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ CERTIFICATE

ГОРАН КРЦОВСКИ CERTIFICATE

ЃОРГИ ТЕРЗИЕВ CERTIFICATE

ГОРДАНА ЈАНКОСКА CERTIFICATE

ГОРДАНА ЌИРОСКА-МЕРЏАНОСКА CERTIFICATE

ГОРДАНА ХРИСТОВА CERTIFICATE

ДАЛИЈА МИРЧЕСКА-АНГЕЛЕСКА CERTIFICATE

ДАНИЕЛА ГЕРАСИМОВСКА CERTIFICATE

ДАНИЕЛА НАУНОВА-СПИРОСКА CERTIFICATE

ДАНИЕЛА ОНОСИМОСКА CERTIFICATE

ДИЈАНА ВЕЛКОВСКА-ЃОРГИЕВА CERTIFICATE

ДИЈАНА ИЛКОСКА CERTIFICATE

ДИЈАНА КОЦЕВА-МИЛАНОВА CERTIFICATE

ДР. СНЕЖАНА ИВИЌ-КОЛЕВСКА CERTIFICATE

ДУГАЃИН ОСМАНИ CERTIFICATE

ДУШКО ФИДАНОВСКИ CERTIFICATE

ЕВГЕНИЈА НИКОЛОВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА АНГЕЛОВСКИ CERTIFICATE

ЕЛЕНА ЃИНОВСКА-ТАСЕВСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ИЛИЈЕВА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА ПЕТРУШЕВСКА CERTIFICATE

ЕЛЕНА САРК-АПОСТОЛОСКИ CERTIFICATE

ЕЛИ БАЛОВА-СПАСОВА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЈОВАНОВСКА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЦОНЕВА CERTIFICATE

ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА CERTIFICATE

ЕЛИСАВЕТА ЗДРАВЕСКА CERTIFICATE

ЕЛИЦА РЕСАВСКА-МИЦЕВА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА ЃОРЃИЕВА-ЧАНЕВА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА ЕФРЕМОВСКА CERTIFICATE

ЕМИЛИЈА МИЛАНОВСКА CERTIFICATE

ЕМИР ЌАМИЛИ CERTIFICATE

ЗВЕЗДА СПАСОВСКА CERTIFICATE

ЗЛАТКА РУФЧЕСКА CERTIFICATE

ЗОРАН ЃОРЃЕВСКИ CERTIFICATE

ИВАНА ИГЊАТОВИЌ-МИХАЈЛОВА CERTIFICATE

ИВОНА ПЕЦОВСКА-ГАШЕВСКА CERTIFICATE

ИГОР КАМШИКОСКИ CERTIFICATE

ИЛИЈА КИРОВСКИ CERTIFICATE

ИМИЈАНА ЕЃУПОСКА-ШЕМОСКА CERTIFICATE

ИРЕНА НИКОЛОВА CERTIFICATE

ИРЕНА ЧАКАЛАРОСКА CERTIFICATE

ЈОВАН АНГЕЛОВ CERTIFICATE

ЈОРДАН БАБУНОВСКИ CERTIFICATE

ЈУЛИЈАНА КРАЛЕВА-ЈАНКУЛОВСКА CERTIFICATE

КАРМЕН ЦЕКИЌ-ДИМОВСКА CERTIFICATE

КАТЕРИНА БОШКОВСКА CERTIFICATE

КАТЕРИНА ЏАТЕВА-МИТРЕВА CERTIFICATE

КИРИЛ МИХАЈЛОВ CERTIFICATE

КОНСТАНТИН ИЦЕВ CERTIFICATE

КРИСТИНА ВЕЛИНОВСКА CERTIFICATE

КРСТЕ ТРАЈКОВСКИ CERTIFICATE

ЛЕНЧЕ ВРАНГАЛОВА CERTIFICATE

ЛИДИЈА НЕШКОВСКА CERTIFICATE

ЛИДИЈА РЕЏИЌ CERTIFICATE

ЛИЉАНА ДИЧОСКА CERTIFICATE

ЉИНДИТА САКИПИ CERTIFICATE

ЉУБИЦА ИЛИЕСКА CERTIFICATE

ЉУПКА КАЛАЏИСКА CERTIFICATE

ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ CERTIFICATE

МАГДАЛЕНА МИЛОШОВСКА CERTIFICATE

МАКЕДОНКА ГЛИГОРОВА CERTIFICATE

МАРИЈА ВЕЗЕНКОСКА CERTIFICATE

МАРИЈА ГАРЕСКА-ТРАЈКОСКА CERTIFICATE

МАРИЈА ДИМИТРОВСКА-ИВАНОВА CERTIFICATE

МАРИЈА РУВЧЕСКА CERTIFICATE

МАРИЈА САМАРЏИСКА CERTIFICATE

МАРИЈА ХУБРЕВА CERTIFICATE

МАРИНА ГАЦОВА CERTIFICATE

МАРИНА ЈОВАНОВИЌ CERTIFICATE

МАРКО КОСТОВСКИ CERTIFICATE

МАРТИНА БОГАТИНОВСКА CERTIFICATE

МАРТИНА ТОДОРОВСКА-ТРПКОВСКА CERTIFICATE

МЕЛЕК МАХМУТИ CERTIFICATE

МЕРИ МИЛЧЕВСКА CERTIFICATE

МИРЈАНА ПОПОВСКА CERTIFICATE

МИЦА КИМОВСКА-ХРИСТОВА CERTIFICATE

МОНИКА СТОЈАНОСКА CERTIFICATE

НАТАЛИ КОЦЕВА CERTIFICATE

НАТАША ЧЕПРЕГАНОВА-ЈОРДАНОВА CERTIFICATE

НЕВЕНКА ГАВРИЛОВА CERTIFICATE

НЕНАД РАФАЈЛОВСКИ CERTIFICATE

НИКОЛА ЌУЛАФКОВСКИ CERTIFICATE

НИКОЛИНА МИНОСКА CERTIFICATE

ОЛГА ЈАНКОВА CERTIFICATE

ОЛИВЕРА ГРУЕВСКА CERTIFICATE

РАДИЦА МУРАТОВСКА-ДЕЛИМИТОВА CERTIFICATE

РЕНАТА ИВАНОСКА CERTIFICATE

САЊА ПЕТРУШЕВСКА-МАРИНКОВИЌ CERTIFICATE

САРА АЛЕКСОВСКА CERTIFICATE

САШКО НИКОЛОВСКИ CERTIFICATE

СИЛВАНА ЈАНЧЕВА-ДИМОВА CERTIFICATE

СИМОНА РИСТОВСКА CERTIFICATE

СЛАВИЦА КОСТАДИНОВА CERTIFICATE

СЛАВИЦА ТРАЈАНОВСКА-ВЕЛИЧКОВИЌ CERTIFICATE

СЛАЃАНА ИЛИЕВА CERTIFICATE

СНЕЖАНА АНДОНОСКА CERTIFICATE

СНЕЖАНА КОРУНОСКИ CERTIFICATE

СОЊА МОМЧИЛОВИЌ CERTIFICATE

СОЊА ПОПОВСКА CERTIFICATE

СОЊА ЦВЕТАНОСКА CERTIFICATE

СОФИЈА НИКОЛОСКА CERTIFICATE

СТЕФАНИ КОТЕВСКА CERTIFICATE

СТОЈАНЧЕ ПЕТРОВ CERTIFICATE

СТОЈНА АНДОНОСКА CERTIFICATE

СУЗАНА ПАНТОСКА CERTIFICATE

ТАЊА ТОДЕВСКА-ЦВИЈЕТИЌ CERTIFICATE

ТЕОДОРА НАСТОСКА CERTIFICATE

ТЕОДОРА СИБИНОВСКА CERTIFICATE

ТИНА СТОЈАНОВА CERTIFICATE

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА CERTIFICATE

FANI VOLCHEVSKA JOSHEVA CERTIFICATE

MARE KOSTOVSKA CERTIFICATE

PETAR PECEV CERTIFICATE

RENATA MLADENOVSKA CERTIFICATE

ЕЛЕНА ЈАНЕВСКА CERTIFICATE

МИЛЕНА ПЕТРЕСКА РИСТЕСКА CERTIFICATE