Online Континуирана Медицинска Едукација

Содржините се наменети само за доктори по медицина.
За да може да ги следите едукативните содржини треба да имате регистриран профил.
Регистрацијата може да ја направите со следење на линкот подолу.

Македонското лекарско друштво (МЛД) е професионална организација на докторите по медицина на Република Северна Македонија.

KОНТИНУИРАНА MEДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

Планирано спроведување на стручно усовршување на докторите по медицина и сродните преофесии, во форма на конгреси, симпозиуми, стручни состаноци, работилници и други форми на работа.

Инфдормативно-едукативно гласило на Македонското лекарско друштво. Повеќе…

Научно-стручно списание на Македонското лекарско друштво.