Модерен пристап кон третманот на преинвазивните и инвазивните форми на цервикален карцином

Организација

Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК)

Дневен ред/Time Table

Отварање на состанокот – Проф. Д-р Горан Димитров, Претседателот на Македонското здружение за цервикалнапатологија и колпоскопија

Opening ceremony – Prof. Goran Dimitrov, MD, PhD, President of the Macedonian Association for cervical pathology and colposcopy

Предизвици при третманот со ЛЛЕТЗДоц. Д-р Дражaн Буторац

Chalenges of LLETZ treatment – Asst. Prof. Drazan Butorac, MD, PhD, President of the Croatian Society for Colposcopy and Cervical Pathology of the Croatian Medical Association

Специфични третмански опции на локално напреднат цервикален карцином – Доц. Д-р Виолета Клисаровска

Specific treatment options of locally advanced cervical carcinoma – Asst. Prof. Violeta Klisarovska, MD, PhD

Презентација на производи од фирмата Инотек Интернешенал

Presentation of products of Innotech International

19:00-19:15 Дискусија и заклучок

ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ (по азбучен ред)