01.07.2021 – Менаџмент на HPV асоцирани заболувања

Континуирана медицинска едукација во организација на Македонско здружение за Хуман папилома вирус (МЗХПВ) и Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија (МЗЦПК), во соработка со Евофарма АГ Претставништво Скопје.

КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ.

Предавањето е одржано на 01.07.2021 (четврток).

ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ

ГОРАН ДИМИТРОВ CERTIFICATE

НАТАША ТЕОВСКА-МИТРЕВСКА CERTIFICATE

УЧЕСНИЦИ

ALEKSANDRA ANDONOVSKA CERTIFICATE

ANA ILKOSKI CERTIFICATE

ANA MATOSKA-DOJCHINOVSKA CERTIFICATE

ARGETIM FIDA CERTIFICATE

BLAGICA STOJMANOVSKA CERTIFICATE

BOJAN MITANOSKI CERTIFICATE

BORO PARTALOSKI CERTIFICATE

BRANE ZAFIROVSKI CERTIFICATE

DANIELA GEORGIEVA CERTIFICATE

DIMITAR KALCOVSKI CERTIFICATE

DIMITAR GETOV CERTIFICATE

ELENA DZIKOVA CERTIFICATE

ELIZABETA PETKOVSKA CERTIFICATE

EMIL DANKOV CERTIFICATE

GOCE OROPAN CERTIFICATE

JASMINA DIMITROVSKA CERTIFICATE

JASNA MITRESKA CERTIFICATE

JAСМИНА ЧЕЛЕБИЕВА CERTIFICATE

KRISTINA BLAZHEVA CERTIFICATE

KRISTINA PARTALOSKA CERTIFICATE

LOLITA GRKOVSKA CERTIFICATE

LORA SUGAREVA CERTIFICATE

LORETA MATEVSKA CERTIFICATE

MARIJA STEVANANDJIJA-ADAMCESKA CERTIFICATE

MARIJA KOCEVA CERTIFICATE

MARTA TRENEVA-NICEVSKA CERTIFICATE

MILCO RISTOVSKI CERTIFICATE

MITKO POP-KOCHEV CERTIFICATE

PAVLINA KORUNOSKA CERTIFICATE

SOFIJA TRAJKOVIK CERTIFICATE

SUZANA OGNENOVSKA CERTIFICATE

SUZANA SLISHKOVIKJ CERTIFICATE

VALBONA GJONBALAJ-RUSTEMI CERTIFICATE

VALENTINA ATANASOVA-RAMBABOVA CERTIFICATE

VASKA KUKUTANOVA CERTIFICATE

VERONIKA KOKOROMANOVSKA CERTIFICATE

VLADO JOVANOV CERTIFICATE

АТАНАСОВСКИ ЉУПЧО CERTIFICATE

АШИМ ИМЕРОСКИ CERTIFICATE

БИЉАНА ХАЏИ-НИЧЕВА CERTIFICATE

БОРИСЛАВА СПИРОСКА CERTIFICATE

ВАНЧО ОРГАНЏИСКИ CERTIFICATE

ВАНЧО СТОЈАНОВ CERTIFICATE

ВЕСНА БЛАЖЕВСКА CERTIFICATE

ВИКТОРИЈА АРСОВА CERTIFICATE

ЃОРЃИ СТАМБОЛИЕВ CERTIFICATE

ЃУЉХАНА ПУПЕ-ХОЏА CERTIFICATE

ЗЛАТКО АТАНАСОВСКИ CERTIFICATE

ЗОРА ПОПОВСКА CERTIFICATE

ИВА ПАНЕВА CERTIFICATE

ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА CERTIFICATE

ЛЕНДИТА ТАРАВАРИ CERTIFICATE

МИЛЕНА АНГЕЛОВСКА CERTIFICATE

НИКОЛА ЃУЗЕЛОВ CERTIFICATE

НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ CERTIFICATE

СНЕЖАНА МИЛЕНКОВА CERTIFICATE

СУЗАНА КОСТОВСКА CERTIFICATE